condensedriers_web

 

Torkkamrarnas arbetssätt

Det som skiljer kondenstorkarna från de konventionella luftväxlingstorkarna är att man inte vädrar ut vattenångan utan kondenserar bort vattnet inne i kammaren. Resultatet blir en stor energibesparing. Arbetssättet framgår av nedanstående skiss.

Temperaturen på den ingående luften sänks snabbt till under daggpunkten, och vattnet kondenserar mot det kalla batteriet, och vattnet leds bort i ett avlopp. Luften återuppvärms vid passage genom det varma batteriet och över luftkylda fläkt- och kompressormotorer. Passagen genom värmepumpen innebär att ångbildningsvärmen, alltså den värme som åtgått för att kondensera vattnet inne i virket till vattenånga, 0,65 kW per liter vatten, kvarstannar i kammaren. Därmed sparas upp till 40 % av effket jämfört med traditionell torkning.

Torkkamrarnas konstruktion

Byggnadstekniskt är det inget som skiljer kondenstorkar från konventionella torkar. För att läsa om detaljerna hänvisas till kapitlet Konventionella torkar.

Torkkamrarnas maskinutrustning

Även maskinutrustningen är i huvudsak densamma, den stora skillnaden är att kammaren har kompletterats med ett eller flera kondensaggregat, dimensionerade efter virkesvolymen i kammaren. Här nedan visas ett exempel på ett alternativ till layout och utrustning för en liten trokkammare.

kondensasjonsagg3b

Teckenförklaring

1  Avfuktningsaggregat

2  Cirkulationsfläktar

3   Luftintag

4   Evakuering av luft från kammaren

5   Värmebatteri

6   Flaps för att hindra luften från att gå ovanför virket

7   Port för inlastning av virket

 

Avfuktningsaggregaten, värmepumparna, finns i flera olika storlekar. De mindre aggregten med kompressorer upp till 7 Hkr och med en vattenuttagningsförmåga på upp till 700 liter per dyga visas på bilden nedan till höger. De placeras inne i kammaren.

De större aggregaten med effekter upp till 4000 liter per dygn, nedan till vänster, byggs in i bak- eller sidoväggen så att det kalla och varma batteriet finns inne i kammaren och kompressor och elskåp i maskinrummet utanför kammaren.

Den övriga maskinutrustningen är i princip identisk med den för konventionella torkar med undantag för att det behövs betydligt mindre värmeaggregat. För detaljer hänvisas till kapitlet Konventionella torkar.


kondensasjons01 kondensasjons03mindreanlegg