Automatstyrning

Beskrivning av systemet

Torkprocessen styrs av ett dataprogram som är resultatet av mer än 20 års utvecklingsarbete, och i detta används de senaste vetenskapliga och tekniska landvinningarna när det gäller processtyrning med IBM PC-datorer. Hela systemet består av följande enheter:

  • Komplett elskåp
  • Reläs, kontaktorer och ventiler
  • Sonder för att mäta klimatet i kammaren
  • Sonder för att mäta fuktkvoten i virket
  • Dator med programvara

Med styrningen kan man övervaka och styra upp till 32 kammare samtidigt. Systemet bygger på en IBM standard PC, som är utrustad med industriella instickskort för in- och utsignaler. Operativsystemet är MS Windows kompletterat med en egen grafikmodul. 
Inläggning av aktuell värden och start och stopp av processen görs med musens vänsterknapp. Tangentbordet används för att lägga in numeriska data.

Olika metoder att styra torkprocessen

Styrsystemet är byggt för att tillåta tre olika styrmetoder

Konventionell tidsstyrd klimatstyrning baserar sig på värden som lämnas från psykrometergivare alternativt RH-givare i kammaren. Ett torkschema, bestående av ett valfritt antal olika faser, matas in i datorn, och torkförloppet styrs automatiskt till dess att torkningen är avslutad. Torkschemat byggs upp med en uppvärmningsfas, ett antal torkfaser med olika klimatvärden och avslutas med konditionering och avkylning. Olika torkschemata används för olika träslag och dimensioner.

Styrning med fuktsonder i virket I detta fall styrs torkförloppet av ett antal elektrodpar, vanligtvis 6 eller 8, som borrats in i virket på olika platser i virkesstapeln, och en klimatsond i kammaren. När man matar in träslag, dimension och ingående fuktkvot i datorn tar den automatiskt fram ett schema för detta torkfall och genomför torkprocessen efter detta. När torkningen är avslutad stannar fläktarna och värmen stängs av.

Manuell styrning I vissa fall kan man vilja styra torkprocessen helt manuellt genom att själv gradvis förändra klimatet i kammaren. När torkningen är genomförd stoppas processen manuellt.

Utöver dessa tre olika metoder att styra ett torkförlopp kan styrningen även användas för värmebehandling av virket, vilket numera krävs i de allra flesta fall när man till exempel levererar emballagevirke som inte behöver vara torkat.